Opis Projektu

Rekrutacja trwa - zgłoś się do 1 października 2018 za pomocą formularza rekrutacyjnego!

Głównym celem programu „Solidarna Szkoła” jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

Cele szczegółowe:

 • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
 • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
 • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
 • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst/

Dla kogo jest program?

Dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkołę do programu zgłasza dwóch nauczycieli/nauczycielek, którzy/które będą realizować działania w zespole. Program angażuje całą społeczność szkolną – uczniów/uczennice, nauczycieli/nauczycielki, pracowników/pracowniczki szkoły, rodziców. 

Idea programu

Działania podejmowane w programie dostarczą uczniom i uczennicom wiedzę na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u nich poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności. W ramach programu uczniowie i uczennice poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

W programie odwołujemy się do lokalnych problemów, ale również rozmawiamy o tym, jak być solidarnym z mieszkańcami i mieszkankami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej. W programie zachęcamy społeczności szkolne, aby wybrały własny cel, stworzyły i zrealizowały krok po kroku uczniowskie działania, dzięki którym młodzi ludzie uczą się solidarności, współpracując przy tym z nauczycielami i nauczycielkami, rodzicami, dyrektorem/dyrektorką, pracownikami i pracowniczkami szkoły i społecznością lokalną.

Szkoły biorące udział w programie mogą starać się o przyznanie im certyfikatu Solidarnej Szkoły. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie kryteriów, które znajdują się TUTAJ.

Działania w programie

Szkoły przystępujące do programu w pierwszej kolejności starają się wprowadzić edukację solidarnościową do programu wychowawczego szkoły oraz stworzyć harmonogram działań dotyczących solidarności w danym roku szkolnym. 

Dlaczego program wychowawczy? Ponieważ solidarność nie dotyczy tylko lekcji historii czy godziny wychowawczej ale całokształtu życia szkoły - postawy uczniów i uczennic względem siebie nawzajem i nauczycieli oraz nauczycielek, jak i aktywnej działalności na rzecz środowiska lokalnego szkoły. Czytaj więcej TUTAJ.  

Program dzieli się na dwie ścieżki:

Realizacja programu rozpoczyna się od poznania historii i dziedzictwa polskiego ruchu społecznego, Solidarności. Uczniowie podczas zajęć realizowanych na podstawie scenariuszy oferowanych przez organizatorów projektu analizują postawy i wartości członków Solidarności, poznają kontekst społeczny i polityczny ich działań.

Poprzez zajęcia przedmiotowe i udział w Festiwalu Internetowym uczniowie i uczennice będą próbować odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj ideały Solidarności obecne są w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie.

Oprócz edukacji o solidarności w ramach lekcji różnych przedmiotów, pod koniec drugiego semestru społeczności szkolne realizują projekty uczniowskie, których celem jest budowanie solidarności i poszukiwanie jej historycznych i współczesnych wymiarów. Młodzi ludzie będą uczyć się solidarności współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem, pracownikami szkoły i społecznością lokalną. Przeczytaj więcej na temat projektów uczniowskich TUTAJ. 

Co oferujemy szkołom w programie Solidarna Szkoła:  

 • dostęp do bazy materiałów edukacyjnych, w tym publikacji, scenariuszy lekcji, scenariuszy szkolnych akcji i happeningów;
 • materiały tematyczne dotyczące realizacji ścieżek tematycznych – historycznej i społecznej;
 • spotkania sieciujące dla nauczycieli;
 • lekcje z ekspertami w postaci webinariów;
 • newsletter programowy i stały kontakt z koordynatorką;
 • dostęp do bloga eksperckiego;
 • festiwal Internetowy dla zespołów uczniowskich;
 • udział najaktywniejszych szkół w finał projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;
 • certyfikat "Solidarnej Szkoły" dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu;
 • zaświadczenia dla wszystkich pozostałych szkół biorących udział w programie.

Zobaczcie na inforgrafice czego możecie spowdziwać się w Solidarnej Szkole! 

Zapraszamy do zapoznania się w Wystawą Solidarnej Szkoły, która prezentuje efekty działań uczestników poprzednich edycji programu.

W publikacji „Tworzymy Solidarną Szkołę” znajdzie z kolei pomysły na lekcje i projekty edukacyjne.