Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO
„Solidarna Szkoła” realizowanego przez
Europejskie Centrum Solidarności i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej
od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Solidarna Szkoła” (dalej „Program) odbywającym się w okresie od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018 r.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”). Współorganizatorem Programu jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1, zwane dalej Współorganizatorem.
 3. Uczestnikiem Programu jest Szkoła reprezentowana przez dyrektora, nauczyciela lub opiekuna (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. klasy, uczniowie lub grupy uczniowskie, koła zainteresowań („Zespół”).
 4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
 5. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Centrum Solidarności.

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (www.solidarna.ceo.org.pl)  zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę pisemną członków Zespołu lub w przypadku ich niepełnoletności ich przedstawicieli (rodzic, opiekun) na udostępnienie tych danych i przetwarzanie przez CEO w celu realizacji programu (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 4. W terminie 12 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
 5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Opiekuna lub osób wchodzących w skład Zespołu.

 

 

 

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. Do Programu zgłasza się cała Szkoła, przyjmując do realizacji kryteria „Solidarnej Szkoły”. Szkoły, po zgłoszeniu, otrzymują materiały pomocnicze oraz wsparcie pośrednie i bezpośrednie, określone w bieżącej edycji Programu.
 2. W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować autorski projekt/działanie edukacyjne polegający na realizacji solidarnych działań w środowisku lokalnym (dalej „Projekt”).
 3. Projekt powinien być realizowany w Zespołach pracujących pod opieką nauczyciela/opiekuna upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun”). Projekt powinien angażować w działania całą społeczność szkolną.
 4. W ramach realizacji Projektu Zespół wykona następujące zadania:
  1. Włączenie w szkolny program wychowawczy zasad „Solidarnej Szkoły” na podstawie kryteriów certyfikatu (wybór kryteriów i ich realizacja).
  2. Realizacja w co najmniej 4 klasach zajęć na podstawie materiałów edukacyjnych do ścieżek: historycznej i/lub społecznej.
  3. Realizacja działań/przedsięwzięć/projektów nawiązujących do zasad „Solidarnej Szkoły”. Prezentacja przebiegu i efektów projektu/ów Organizatorom (w postaci sprawozdania rocznego, a także regularnych relacji).
 5. W ramach Programu wybrane szkoły będą mogły wziąć udział w dodatkowych formach wsparcia, opisanych w bieżącej edycji Programu. O udziale szkoły wybranych formach wsparcia decydować będzie Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń, a także dotychczas zaplanowanych lub zrealizowanych działań. Udział we wszystkich dodatkowych aktywnościach w ramach programu jest bezpłatny.
 6. Po zrealizowaniu Projektu, najpóźniej do dnia 15.06.2016 roku, Opiekun zobowiązany jest do przesłania na następujący adres Organizatora: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: „Solidarna Szkoła", pisemnego sprawozdania z realizacji Projektu (dalej „Sprawozdanie”) zawierającego co najmniej następujące elementy:
  1. formularz sprawozdania realizacji kryteriów Certyfikatu;
  2. relację z przeprowadzonych działań lub zrealizowanego Projektu;
  3.  materiały powstałe w ramach realizowanych działań (np. filmy, zdjęcia, prace uczniowskie, scenariusze lekcji).

Opiekun ponadto, wyrazi zgodę aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.

 1. Na zakończenie Programu zorganizowana zostanie w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności interaktywna konferencja podsumowująca dla uczestników i gości. Będzie to okazja do zaprezentowania najlepszych programów wychowawczo-edukacyjnych szkoły oraz najciekawszych projektów uczniowskich. Żeby otrzymać zaproszenie na finał projektu Solidarna Szkoła, konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów koniecznych certyfikatu oraz min. 5 kryteriów dodatkowych. W przypadku spełnienia tych wymagań przez większą liczbę szkół, podstawę do zaproszenia będzie stanowić ocena zrealizowanych działań.
 2. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Opiekuna/Zespołu, Opiekun powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania.
 3. Opiekun zobowiązany jest do zebrania od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Zespołu zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 5. Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe (Certyfikat Solidarnej Szkoły). Na prośbę Opiekuna Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów – członków Zespołu - in blanco. Uczestnik  otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół. 

§4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne)

 1. Licencja obejmuje także:

a.    zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b.    zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

c.    upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6.   Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:

a.  nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

b.  przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 9 Regulaminu.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: urszula.cyrynger@ceo.org.pl  lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Solidarna Szkoła”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

 

Ja, ………………………………………………………………………………..<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego ……………………………………………………………<nazwa programu> z dnia …..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……………………………………… <imię, nazwisko, szkoła, klasa> przez Organizatora Programu – Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.

 

 

        .............................                                              .............................

         Miejscowość, dnia                                       Podpis rodzica lub opiekuna