Harmonogram

 

Rekrutacja

wrzesień-październik 2017

Zgłoszenie do programu zespołu nauczycielskiego (min. dwóch nauczycieli). Poinformowanie całej społeczności szkolnej o uczestnictwie w programie.

Edukacja solidarnościowa w programie wychowawczym szkoły

październik-listopad 2017 

Wprowadzenie edukacji solidarnościowej do programu wychowawczego szkoły oraz stworzenie harmonogramu działań dotyczących solidarności w roku szkolnym 2017/2018. Włączenie społeczności szkolnej (w tym uczniów i rodziców) w decydowanie na ten temat.

Lokalne spotkania/szkolenia dla nauczycieli 

październik-listopad 2017

Lokalne szkolenia dla nauczycieli mające na celu wsparcie w zrealizowaniu i zaplanowaniu realizacji Programu w szkole oraz tworzenie sieci samokształcenia nauczycieli. 

Wsparcie metodyczne

wrzesień 2017 - czerwiec 2018

Prowadzona będzie strona Programu solidarna.ceo.org.pl/solidarna z: biblioteką tekstów, filmów, wskazówek dla nauczycieli. Powstaną min. 4 scenariusze lekcji dotyczące ścieżek tematycznych (historycznej i społecznej) oraz materiały dodatkowe, np. scenariusze ćwiczeń, karty pracy, propozycje projektów. CEO zapewni także wsparcie merytoryczne poprzez bloga eksperckiego

Lekcje demokracji online dla uczniów

wrzesień 2017 - czerwiec 2018

Lekcje online (w formie interaktywnych webinariów) będą poświęcone zarówno tematom historycznym, jak i współczesnym wymiarom solidarności. Do udziału w lekcjach online z ekspertami (w tym bohaterami 1989-91) zaproszone zostaną Szkoły wyróżniające się szczególną aktywnością.

Lekcje w szkołach 

październik 2017 - maj 2018 

Przeprowadzenie w szkole min. dwóch lekcji dotyczących „Paczek Solidarności” (I semestr - ścieżka historyczna) oraz "Współczesnej paczki solidarności (II semestr - ścieżka społeczna). 

Webinaria dla nauczycieli

październik 2017 - czerwiec 2018

W ramach programu odbędą się 4 webinaria dla nauczycieli (w I semestrze dotyczące tematów społecznych, w II semestrze - tematów społecznych). Proponowane tematy: spotkanie z historykiem związane z tematem semestru, warsztat ze współpracy w gronie pedagogicznym w tworzeniu solidarnej szkoły, warsztat o nowej podstawie programowej, organizacji wolontariatu i inne. 

Wirtualny Festiwal Historii Najnowszej

marzec 2018

Wirtualny Festiwal Historii Najnowszej to okazja do spotkania z historią ruchu Solidarności oraz jej współczesnym wymiarem. Podczas festiwalu uczniowie będą mieli szansę na poszerzenie i sprawdzenie swojej wiedzy, ale też twórcze działanie, w którym ożywią historię na co dzień zamkniętą w szkolnych podręcznikach poprzez gry i ćwiczenia wykorzystujące archiwalne fotografie, nagrania oraz inne źródła historyczne

Projekty uczniowskie

marzec-kwiecień 2018 

Zadaniem zespołów uczniowskich (złożonych z uczniów i nauczycieli) będzie zaplanowanie i zrealizowanie projektu uczniowskiego na jeden z dwóch tematów - projekt historyczny pn. „Paczki Solidarności” lub projekt społeczny pn. „Współczesna paczka solidarności”. Po wykonaniu projektu zespoły przesyłają do organizatorów sprawozdanie końcowe. 

Prezentacja efektów projektu w społeczności szkolnej

do końca czerwca 2018

Uczniowie zaprezentują efekty całorocznej pracy swojej społeczności szkolnej w dowolnej formie: plakatu, lekcji dla młodszych klas, gry, szkolnego happeningu. 

Konferencja podsumowująca

czerwiec 2018

Na zakończenie Programu zorganizowana zostanie w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności interaktywna konferencja podsumowująca dla uczestników i gości. Będzie to okazja do zaprezentowania najlepszych programów wychowawczo-edukacyjnych szkoły oraz najciekawszych projektów uczniowskich. Uczestnicy będą mogli także utrwalić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i wystawach Europejskiego Centrum Solidarności.

Do udziału w konferencji zaproszone zostaną szkoły, które zrealizują wszystkie  kryteria konieczne certyfikatu "Solidarnej Szkoły", a także min. 5 kryteriów dodatkowych. 

Ewaluacja, certyfikaty i zaświadczenia

czerwiec-lipiec 2018 

Nauczyciele i uczniowie biorący udział w programie uzupełnią ankietę ewaluacyjną, która pomoże rozwijać i ulepszać programy CEO. Szkoły, które zrealizują kryteria otrzymają certyfikaty Solidarnej Szkoły. Wszystkie pozostałe szkoły otrzymają zaświadczenia o udziale w programie.