Zasady rekrutacji na konferencję podsumowującą w Gdańsku

Publikujemy zasady rekrutacji i uczestnictwa w Konferencji Podsumowującej program Solidarna Szkoła w Gdańsku

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konferencji Podsumowującej jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 w Warszawie (00-666) oraz Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą przy p. Solidarności 1 w Gdańsku (80-063).
 2. Konferencja Podsumowująca odbędzie się w dniach 27-28 maja 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
 3. Celem Konferencji Podsumowującej jest podsumowanie działań podjętych w programie,  promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w inicjatywach obywatelskich, włączania, a także inspirowanie do samodzielnego ich podejmowania.
 4. Uczestnikami Konferencji Podsumowującej mogą być zespoły projektowe składające się z 4-8 uczniów wraz z 1-2 opiekunami grupy projektowej, którzy w roku szkolnym 2018/19 zrealizowali projekt uczniowski w ramach programu Solidarna Szkoła.
 5. W ramach Konferencji Podsumowującej zostaną zaprezentowane projekty zgłoszone przez Zespoły projektowe a następnie rekomendowane przez Organizatora.
 6. Konferencja Podsumowująca trwa 2 dni. Podczas pierwszego dnia zespoły projektowe wezmą udział w warsztatach podsumowujących działania projektowe w programie Solidarna Szkoła. Drugiego dnia zespoły projektowe wezmą udział w spacerze po Stoczni Gdańskiej oraz w tzw. Stoczni Projektów, podczas której zespoły projektowe prezentują się.
 7. Fundacja CEO dysponuje ograniczonymi środkami na pokrycie kosztów dojazdu Zespołu. Maksymalna kwota, o którą może wnioskować Zespół to 400 zł, a rozliczenie nastąpi na podstawie przedstawionego dokumentu RKP. Organizator może zapewnić wsparcie maksymalnie 10 zespołom projektowym. Dofinansowanie będzie przyznawane po potwierdzeniu udziału w Konferencji Podsumowującej.
 8. Wszystkim uczestnikom zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie (z 27 na 28 maja) oraz wyżywienie w trakcie wydarzenia (2 obiady, 1 pakiet kolacyjny i 1 śniadaniowy).

 

Zgłoszenia i udział w Konferencji Podsumowującej

 1. Zgłoszenie na Konferencję Podsumowującą następuje poprzez wypełnienie przez opiekuna formularza zgłoszeniowego znajdującego się na platformie internetowej www.bit.ly/gdansk-maj2019 w terminie od 5 kwietnia 2019 r. do 22 kwietnia 2019 r.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyznaniem udziału na Konferencję Podsumowującą.
 3. Opiekun zgłaszający zespół projektowy na Konferencję Podsumowującą akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator ma prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.
 5. Spośród przesłanych zgłoszeń Organizator wybierze zespoły, które zostaną zaproszone do prezentacji swojego projektu na Konferencji Podsumowującej.
 6. Kryteria oceny zgłoszeń zespołów na Konferencję Podsumowującą będą następujące:
 1. jakość projektu uczniowskiego, w tym:

- czy projekt był dziełem uczniów i uczennic oraz czy odpowiadał na ich potrzeby;

- czy w opisie projektu wskazano jasno określony cel, przeprowadzone działania oraz efekty;

- czy zostały zrealizowane założenia ścieżki tematycznej;

     b. pomysł na zaprezentowanie projektu podczas Konferencji Podsumowującej.

        7. Zgłoszenia złożone nieterminowo nie będą rozpatrywane.

        8. Zespoły rekomendowane do udziału w Konferencji Podsumowującej, zostaną poinformowane drogą mailową o wynikach rekrutacji w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

        9. Wybrane Zespoły potwierdzają swoje uczestnictwo w Konferencji Podsumowującej w terminie do 8 maja 2019 r.

 

Obowiązki Opiekuna i zespołu projektowego

 1. Zespół jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych zasad rekrutacji i uczestnictwa.
 2. Zespół bierze udział w całości wydarzenia, tj. od godziny 10:30 27 maja do godziny 16:00 28 maja.
 3. Rolą zespołu jest merytoryczne i techniczne przygotowanie prezentacji oraz prowadzenia stoiska przez cały czas trwania Stoczni Projektów, która odbędzie się drugiego dnia Konferencji Podsumowującej.
 4. Opiekun jest zobowiązany do informowania Organizatora o wszelkich zmianach organizacyjnych i merytorycznych w ramach swojej prezentacji.
 5. Obowiązkiem zespołu, przy wsparciu Organizatora, jest przygotowanie stoiska do prezentacji projektu.
 6. Zespół bierze odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas prezentacji.
 7. Opiekun zobowiązany jest do zebrania od uczestników (uczniów i uczennic) wydrukowanych i podpisanych przez uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnej zgody na przekazanie praw do wizerunku - Załącznik nr 1
 8. W terminie do 9 czerwca 2019 r. Zespół wypełni ankietę ewaluacyjną, która będzie zamieszczona na stronie OPPM.

 

Prawa i obowiązki Organizatora Konferencji Podsumowującej

 1. Na potrzeby prezentacji Organizator bezpłatnie udostępnia przestrzeń w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Miejsce będzie oznaczone i wyposażone w stół ok 60x120 cm, dwa krzesła i sztalugę.
 2. Zakwalifikowany Zespół zostanie umieszczony w programie Konferencji Podsumowującej oraz opisany w broszurze i na stronie programu Solidarna Szkoła.
 3. Organizator zapewnia ewentualne wsparcie w przygotowaniu stoiska.
 4. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konferencji Podsumowującej w przypadku, gdy działania Zespołu naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub innych uczestników Konferencji Podsumowującej.