Program wychowawczo-profilaktyczny Solidarnej Szkoły

Pierwszym zadaniem szkół biorących udział w Solidarnej Szkole jest:

Wprowadzenie edukacji solidarnościowej do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub/i stworzenie harmonogramu działań dotyczących solidarności w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Dlaczego program wychowawczo-profilaktyczny? Ponieważ solidarność nie dotyczy tylko lekcji historii czy godziny wychowawczej ale całokształtu życia szkoły - postawy uczniów względem siebie nawzajem i nauczycieli, jak i aktywnej działalności na rzecz środowiska lokalnego, w którym działa szkoła.  

W tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego powinna brać udział cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy. Program powinien również uwzględniać kontekst lokalny, odpowiadać na potrzeby środowiska. Dlatego szczególnie ważne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji i wspólna praca nad treścią programu. Zapoznajcie się z angażującymi metodami, które ułatwią animowanie dyskusji i zbieranie różnych głosów.

W pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym ważny jest procesto w jaki sposób będziecie nad nim rozmawiać, czego nauczycie się przy okazji, czy zaangażujecie uczniów, pracowników, nauczycieli. Programy wychowawczo-profilaktyczne w szkołach zazwyczaj tworzone są do końca września danego roku. Pamiętajcie, że możecie jednak stworzyć aneks do programu lub rozpocząć pracę nad zapisami, które wprowadzicie w kolejnym roku szkolnym.   

Jeśli szkoła posiada już w programie wychowawczo-profilaktycznym zapisy dotyczące solidarności to kolejnym krokiem jest zaplanowanie harmonogramu działań na rok 2017/2018.

Jak w trakcie świąt szkolnych będziecie nawiązywać do idei solidarności?
Jakie działania mające na celu pomoc i wykazanie się postawą solidarności zrealizujcie?
Kiedy i na jakich lekcjach uczniowie będą zastanawiać się jak mogą być solidarni?

- na te i inne pytania znajdźcie odpowiedź planując harmonogram działań. 

Program wychowawczo-profilaktyczny w praktyce - infografika

Solidarność w programie wychowawczo-profilaktycznym

Materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat programu wychowawczo-profilaktycznego

Program wychowawczo-profilaktyczny a „Solidarna Szkoła” - głos ekspertki 

Autorka: Urszula Małek

W preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku czytamy: Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Dla współczesnej polskiej szkoły te wartości warto na nowo przypomnieć i utożsamić, ponieważ są szczególnie ważne, kiedy patrzymy na kształtowanie postaw młodych ludzi zarówno przez pryzmat szkolnych zestawów programów nauczania, programów profilaktyki, jak i programu wychowawczego szkoły.

Czym jest idea Solidarności we współczesnej szkole?

Idea Solidarności to zarówno wiedza o ważnych wydarzeniach z historii Polski związanych z wielkim ruchem społecznym, który doprowadził do odzyskania w 1989 roku możliwości suwerennego i demokratycznego stanowienia o losie naszej Ojczyzny, ale także wartość społeczna, której odpowiedzią jest program „Solidarna Szkoła” opierający się na:

  • modelu wychowania uczniów do współodpowiedzialności w umacnianiu demokracji w Polsce i Europie,
  • tożsamości historycznej poprzez zaangażowanie uczniów w edukację solidarnościową oraz otwartą debatę publiczną na temat demokracji,
  • kształtowaniu u uczniów postawy solidarności oraz poczucia wspólnoty.

Jakie wartości tworzą „Solidarną Szkołę”?

Ważne i pożądane w wychowaniu młodego pokolenia wartości wywodzą się od poszanowania przyrodzonej godności człowieka, która pozwala zwrócić uwagę nie tylko ma moje prawa, ale również prawa innych; na odpowiedzialność za innych i odczuwanie więzi społecznej z innymi. Dlatego w programie „Solidarnej Szkoły” tak ważne są wartości odwołujące się do poczucia solidarności społecznej, tożsamości i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, w której żyją i uczą się młodzi ludzie, a przede wszystkim budowania poczucia tożsamości historycznej, dzięki której uczniowie mogą poznać, jakie znaczenie dla umacnia demokracji w Polsce i w Europie miał zryw solidarnościowy lat 80-tych, który doprowadził do tak ważnych przemian w 1989 roku. Czytaj dalej...