EDYCJA 2018/2019

Ruszyliśmy z rekrutacją! Wasze zgłoszenia zbieramy przez formularz.

Czym jest program Solidarna Szkoła?

Głównym celem programu Solidarna Szkoła jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

W roku szkolnym 2018/2019 w sposób szczególny program nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości, stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki (I semestr) oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu (II semestr). Wymagania szczegółowe dotyczące programu w 2018/2019 znajdą Państwo w załączniku poniżej!

Cele szczegółowe:

  • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
  • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej i lokalnej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst.

Dla kogo jest program?

Dla szkół podstawowych (także z oddziałami gimnazjalnymi) i ponadpodstawowych. Szkołę do programu zgłasza min. 2 nauczycieli/nauczycielki, którzy/które będą realizować działania w zespole. Program angażuje całą społeczność szkolną – uczniów/uczennice, nauczycieli/nauczycielki, pracowników/pracowniczki szkoły, rodziców. 

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do zaangażowania w inicjatywy kształtujące u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. Zaczynamy od poznania historii i dziedzictwa wielkiego polskiego ruchu społecznego, Solidarności. Analizujemy postawy i wartości jego członków, aby zapytać uczniów, jak dzisiaj obecne są ideały Solidarności w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Odwołujemy się do lokalnych problemów, ale też zapraszamy na spotkania z ekspertami z Palestyny, rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie i tym, jak być solidarnym z mieszkańcami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej. W programie przede wszystkim zachęcamy społeczności szkolne, aby wybrały własny cel, stworzyły i zrealizowały krok po kroku uczniowski projekt, w którym młodzi ludzie uczą się solidarności współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem, pracownikami szkoły i społecznością lokalną.

Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

  • Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej;
  • Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
  • Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego przez społeczność szkolną.

Idea programu

Działania podejmowane w Programie dostarczą uczniom i uczennicom wiedzę na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u nich poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności.

W ramach programu uczniowie i uczennice poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp. W programie odwołujemy się do lokalnych problemów, ale również rozmawiamy o tym, jak być solidarnym z mieszkańcami i mieszkankami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej.

W programie zachęcamy społeczności szkolne, aby wybrały własny cel, stworzyły i zrealizowały krok po kroku uczniowskie działania, dzięki którym młodzi ludzie uczą się solidarności, współpracując przy tym z nauczycielami i nauczycielkami, rodzicami, dyrektorem/dyrektorką, pracownikami i pracowniczkami szkoły i społecznością lokalną.

Szkoły biorące udział w programie mogą starać się o przyznanie im certyfikatu Solidarnej Szkoły. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie kryteriów, które znajdują się TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 1 października przez formularz.